Download MASARYKOVA UNIVERZITA Kulturní a environmentální aspekty sběru plodů a živočichů v přírodě PDF

Masarykova Univerzita Kulturní A Environmentální Aspekty Sběru Plodů A živočichů V Přírodě Ebook


Date : 2013-05-13
File size : 1.3 MB
Pages : 73
Author : šárka


Date ebook Published : 2013-05-13 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra environmentálních studií Diplomová práce Kulturní a environmentální aspekty sběru plodů a živočichů v přírodě BC. ŠÁRKA NAVRÁTILOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ZBYNĚK ULČÁK, PHD. BRNO 2013 2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra environmentálních studií Diplomová práce Kulturní a environmentální aspekty sběru plodů a živočichů v přírodě BC. ŠÁRKA NAVRÁTILOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ZBYNĚK ULČÁK, PHD. BRNO 2013 2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím pramenů uvedených v seznamu literatury . V Brně dne 14. 5. 2013 Podpis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Šárka Navrátilová 3 Poděkování Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. Zbyň k u Ulčák ovi , PhD. za odborné vedení a rady a také za jeho vstřícnost a čas, který mi věnoval . 4 Anotace: Diplomová práce se zabývá různými aspekty sběru planě rostoucích či volně žijících potravin v přírodě, zejména environmentálními, kulturními, ale také právními, historickými či etickými souvislostmi. Autorka se zaměřuje na v České republice nejběžněji sbír ané lesní plody, houby a hlemýždě, u kterých je uvedena i biologická charakteristika. Práce ukazuje, jak se změnily přístupy ke sběru potravin v přírodě v průběhu dvacátého století. Dále uvádí přehled hlavních motivací sběračů a výhod sběru planých potravi n, ale i rizika, jež jsou se sběrem planých druhů spojená. Závěrečné kapitoly shrnují nejzávažnější zjištěné negativní projevy sběračských aktivit v České republice i ve světě, zejména vysbírávání některých planých druhů a také nepřímé následky sběru a cho vání sběračů v přírodě. Následuje přehled možností, jak lze předcházet škodám na ekosystémech či minimalizovat negativní projevy sběru potravin v přírodě s příklady legislativních řešení ze zahraničí. Klíčová slova: sběr, plané plody, hlemýžď , houby, sběrači, plané rostliny. Annotation: The Diploma thesis deals with various aspects of collecting wild food in nature, especially in environmental and cultural, but also legal, ethical or historical context. The author is focused on the most common harves ting of berries, mushrooms and snails in the Czech Republic, which are listed with biological characteristics. This thesis shows how the habits of harvesting in nature were changed during the twentieth century. Moreover provides an overview of the main mot ivations of collectors, benefits of collecting wild food and risks associated with the harvesting of wild species. Final chapters summarises the most important negative effects of picker ’s activities in the Czech Republic and abroad, especially „overpickin g“ of some wild species and indirect consequences of collecting and picker ’s behavior in nature. As a result of this thesis there is a list of ways how we can prevent damaging of ecosystems and minimizing the negative effects of collecting food in nature w ith examples of legislative solutions from abroad. Key words: picking, wild berries , snail, mushroom s, pickers, wild plants. Rozsah hlavního textu práce včetně poznámek : 19 524 slov . 5 Osnova 1 Úvod 6 1.1 Vymezení základních pojmů 7 2 Metodika práce 9 3 Přehled literatury 11 3.1 Česká literatura 11 3.2 Zahraniční literatura 13 3.3 Kulturní aspekty sběru planých surovin v literatuře

Please Wait Your download Will Start in Seconds

Your DownLoad Will start automatically

Related Books

Download MASARYKOVA UNIVERZITA Kulturní a environmentální aspekty sběru plodů a živočichů v přírodě PDF
File size : 1.3 MB | Pages : 73 | Date :2013-05-13 | Author : šárka | Description : MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra environmentáln
Download Vše, co jste chtěli vědět o penězích, ale báli jste se zeptat. PDF
File size : 31.27 MB | Pages : 68 | Date :1970-01-01 | Author : Unknown | Description : 9 772336 557008 01 01 2015 59 Kč | 2,40 € Co se dělo při jednom z nejz
Download postavení venkova v královéhradeckém kraji PDF
File size : 9.38 MB | Pages : 152 | Date :2009-11-18 | Author : Ing. Věra VArmužová | Description : SOUBORNÉ INFORMACE Ro č ník 2009 Informace o regionech, m ě stech a ob
Download MASARYKOVA UNIVERZITA Postava Golema v české literatuře pro děti a mládež vydané po roce ... PDF
File size : 1.88 MB | Pages : 124 | Date :2021-11-09 | Author : Králík | Description : MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury Pos
Download Včelařství v České republice z pohledu udržitelnosti PDF
File size : 0.57 MB | Pages : 55 | Date :2021-12-01 | Author : Karolína | Description : MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra environ
Download Charles University in Prague Miklós Tamás Tömöry PDF
File size : 3.73 MB | Pages : 93 | Date :2015-06-09 | Author : Unknown | Description : EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, BUDAPEST ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCI
Download Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Disertační práce PDF
File size : 1.42 MB | Pages : 267 | Date :2016-06-13 | Author : Jirka | Description : 0 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Disertační práce
Download vliv úmyslných a neúmyslných otrav pesticidy na populace volně žijících ptáků PDF
File size : 2.48 MB | Pages : 37 | Date :2011-05-24 | Author : verm | Description : VLIV ÚMYSLNÝCH A NEÚ MYSLNÝCH OTRAV PESTICIDY NA POPULAC E VOLNĚ ŽIJÍC
Download Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Sběratelství německých a rakouských deskových ... PDF
File size : 1.31 MB | Pages : 294 | Date :2013-03-13 | Author : uzivatel | Description : Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Sběratelství německých
Download Rod Smiřických ze Smiřic v pozdním středověku PDF
File size : 1.76 MB | Pages : 89 | Date :2013-05-13 | Author : Adela | Description : Technická univerzita v Liberci FAKULTA P Ř ÍRODOV Ě DN Ě -HUMANITNÍ A
Download Kroky před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody PDF
File size : 1.37 MB | Pages : 32 | Date :2012-02-15 | Author : Unknown | Description : 201 2 K r o k y Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních
Download UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta humanitních studií VYUŽITÍ A VÝZNAM ... PDF
File size : 7.52 MB | Pages : 100 | Date :2008-05-12 | Author : Raďulka | Description : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakul ta hum anitních studi í VYU Ž ITÍ A V
Download Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav filosofie a religionistiky Filosofie Hynek ... PDF
File size : 1.86 MB | Pages : 349 | Date :2014-08-18 | Author : Unknown | Description : Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav filosofie a relig
Download Detekce proteinu Hsp70 v rostlinách vystavených různým stresovým faktorům. Detection of Hsp70 ... PDF
File size : 2.9 MB | Pages : 58 | Date :2014-05-20 | Author : Unknown | Description : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE P ř írodov ě decká fakulta ! Studijní progr
Download aktuální trendy sociální práce PDF
File size : 6.11 MB | Pages : 320 | Date :2016-08-03 | Author : Lucia Janechová | Description : A k t u á l n í t r e n d y s o c i á l n í p r á c e - 1 - AKTUÁLNÍ T
Download A nyelvi és strukturális tényezők befolyása a szöveges feladatok megoldására PDF
File size : 0.52 MB | Pages : 41 | Date :2006-08-14 | Author : Kontra József | Description : MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 1. szám 5–45. (2001) A NYELVI ÉS STRUKTURÁL
Download Výživa a ochrana zahradních rostlin 20152015 5 PDF
File size : 11.88 MB | Pages : 68 | Date :2017-01-12 | Author : Slanina | Description : Téma měsíce: Téma měsíce: Výživa a ochrana zahradních rostlin Výživa a
Download Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti PDF
File size : 0.43 MB | Pages : 21 | Date :2011-05-02 | Author : Šárka Waisová | Description : Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti Kodaňská škola na kři